img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); } บชร.1 กองบัญชาการช่วยรบที่1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เลขที่ 480 หมู่1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
หน้าแรก ประวัติหน่วย ภารกิจ/การจัด ทำเนียบผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมออกอากาศ
กิจกรรมทั้งหมดON
กิจกรรมทั้งหมดON
พลตรี สุรเดช ประเคนรี
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่1
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกำลังบำรุง กองกำลังพล กองพันซ่อมบำรุงที่21 กองพันส่งกำลังและบริการที่21 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่21 กองร้อยกองบังคับการ กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์ฯ ชุดรักษาพยาบาลที่1 ศุนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง ส่วนแยก บชร.1
สำนักงานส่งกำลังบำรุง กองบริการ
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย เลขที่ 480 หมู่1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240

Master Sergeant First Class .Thanet Chaochon. NCO2131: ADJUTANT GENERAL CORPS : Copyright 2000

Admin : Thanet.cc@gmail.com