กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เลขที่ 480 หมู่1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
รายการ
ราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง ในการแลกเปลี่ยนที่มิใช่งานก่อสร้าง
สอบราคาแลกเปลี่ยนซากยานพาหนะที่ชำรุดกับยานพาหนะใหม่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกาศสอบราคาแลกเปลี่ยน
-แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
สอบราคาจ้างซ่อมแซมเรือนแถวนายทหารประทวน
ราคากลางจัดซื้อสีและ สป. ในการรับ-ส่ง และทาหีบห่อ
สอบราคาซื้อสี และ สิ่งอุปกรณ์สายช่าง
ราคากลางจัดซื้อวัสดุซ่อมผ้าใบและสิ่งทอ
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมผ้าใบและสิ่งทอ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายการซ่อม กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจ้าปีงบประมาณ 2560
รายการเก่า....
Admin : Thanet.cc@gmail.com

Master Sergeant First Class .Thanet Chaochon. NCO2131: ADJUTANT GENERAL CORPS : Copyright 2000