หน้าหลัก
ประวัติหน่วย
ภารกิจ/การจัดหน่วย
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
อดีตผู้บังคับบัญชา
พลตรี สุรเดช ประเคนรี ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่1
พันเอก สุรพล เอี้ยวสุวรรณ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่1(1) พันเอก สุรพงษ์ ปาละวัธนะกุล รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่1(2)
พันเอก ปิยะชาติ ธูปทอง เสนาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่๑ พันเอก มานะวุฒิ ศรีนคร รองเสนาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่๑
พันเอก อภิชาติ มีธัญญากร ประจำสำนักงาน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่๑ พันเอก สกล สุขปั้น ผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองบัญชาการช่วยรบที่๑
กรุงเทพฯ เขตจัตตุจักร
พันเอก วิชัย เงาะจันทรา ผู้บังคับ ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง
พันเอก อภิรักษ์ พรมมาฤทธิ์ รองผู้บังคับ ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง
กองฝ่ายเสนาธิการ
พันเอก พลศักดิ์ พรหมดวงดี รักษาราชการแทน หัวหน้ากองบริการ
พันเอก เทวินทร์ ศิริปัญจนะ หัวหน้ากองส่งกำลัง
พันเอก ปฐมทรรศ สายถุงแก้ว รักษาราชการแทน หัวหน้ากองกำลังพล
พันเอก วรเดช บุญลอย ผู้บังคับการส่วนแยก รักษาราชการแทน หัวหน้ากองยุทธการและการข่าว
พ.ท.ภาณุภัทร ศรีมาเสริม
พ.ต.สุดใจ นามบุดดี
พ.ต.ประดิษฐ์ อาสนานิ
พ.ท.ณคุณ วรชิราภรณ์
พ.ท.วรวิทย์ ศรีศักดิ์
ร.อ.นัด กรุยกระโทก
ร.อ.วิรัตน์ ถิ่นวงศ์ม่อม
พ.ต.บุญส่ง ป้อมหนู
พ.ต.ทองพูน อินทวงศ์
ร.อ.ยุทธศักดิ์ ขยันหา
ร.อ.แหลมทอง พันชัย
ผู้บังคับกองพัน/กองร้อย
พันเอก อภิรัฐ อ้นแสง ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๑
พันเอก ปกรณ์ พงษ์ไสว ผู้บังคับกองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๑
พันเอก กนกธรรม เล็กตระกูล ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๑
พันโท ประสงค์ จันทร์กระจ่าง รักษาราชการแทน ผู้บังคับกองร้อย กองบังคับการ กองบัญชาการช่วยรบที่๑
ร้อยเอก สุรัก สรราช ผู้บังคับกองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบา กองบัญชาการช่วยรบที่๑
ฝ่ายกิจการพิเศษ
พันโท สุพล เกิ้นโนนกอก รักษาราชการแทน หัวหน้ากองบังคับการ พันโท หญิง วราวรรณ จันทร์มล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ พันโท ธนาธิป สุดสงวน หัวหน้าฝ่ายจัดหา พันโท สมเดช เปรมสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ พันโท เสงี่ยม มูลป้อ หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ร.ท.สุริยัณ พุฒหอม นายทหารพระธรรมนูญ พันตรี สุชิต มงคล อนุศาสนาจารย์ ร.อ.วรจักร มาตรย์นอก รรก.แทนหัวหน้า ชุดรักษาพยาบาลที่๑

UPDATA 18JANUARY2018

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย เลขที่ 480 หมู่1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240 Email : Thanet.cc@gmail.com สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองบัญชาการช่วยรบที่1 Copyright 2016 ©1st Army Support Command. All Rights Reserved.