พลตรี สัมพันธ์ ชนะวรรณ์
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
 
   
พันเอก กิตติศักดิ์ มาระเนตร์
รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (1)
พันเอก ศิริวัฒน์  ทับทิมเทศ
รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (2)
       
พันเอก เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล
เสนาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
พันเอก ปิยะชาติ ธูปทอง
รองเสนาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
   
พันเอก สุรพงษ์ ปาละวัธนะกุล
ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
(กรุงเทพฯ)
พันเอก วิชัย เงาะจันทรา
รองผู้บังคับศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
(กรุงเทพฯ)
   
พันเอก อภิรัฐ อ้นแสง
ผู้บังคับการส่วนแยกที่ 2 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1

พันเอก โศภิษฐ์ ทองขาม
ผู้บังคับการส่วนแยกที่ 1 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1(กรุงเทพฯ)

       
พันเอก พลศักดิ์ พรหมดวงดี
หัวหน้ากองบริการ
พันเอก เบญจะ ชอบธรรม
หัวหน้ากองยุทธการและการข่าว
พันเอก อภิชาติ มีธัญญากร
รักษาราชการแทน
หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง
พันเอก พิเชฐ ชุวัสวัต
หัวหน้ากองกำลังพล
       
       
           พันเอก มานะวุฒิ ศรีนคร
           ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ 21
          กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
พันเอก ปวีณ พึ่งพินิจ
ผู้บังคับกองพันส่งกำลังและบริการที่ 21
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
พันเอก อภิรักษ์ พรมมาฤทธิ์
ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่21
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
     
 
   
    ร้อยโท เกรียงศักดิ์ พรหมมินทร์

    ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ
   กองบัญชาการช่วยรบที่ 1ร้อยเอก กรีเทพ เขมะเพ็ชร
ผู้บังคับกองร้อยทหารขนส่ง รถยนต์บรรทุกเบา
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
ฝ่ายกิจการพิเศษ
พันโท เสงี่ยม มูลป้อ
หน.ฝ่ายการเงิน
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
พันโท หญิง วราวรรณ จันทร์มล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
พันโท ธนาธิษณ์ สุดสงวน
หัวหน้าฝ่ายจัดหา
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
พันตรี สมเดช เปรมสุวรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
พันโท หญิง วิภาวรรณ ศิริปัญจนะ
หัวหน้ากองบังคับการ
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1

ร้อยเอก สุชิต มงคล
อนุศาสนาจารย์
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1

ร้อยเอก ปกรณ์ จันทร์วิสุทธิ์
นายทหารพระธรรมนูญ
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1

พันตรีหญิง วันทนีย์ อภิปรัชญาพงษ์
ทำการแทน
หัวหน้าชุดรักษาพยาบาลที่ 1
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1